Skip to content Skip to footer

Informaţii de interes public

ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Prin informație de interes public se întelege „orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației” (Legea 544/2001 art. 2, lit. b). Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, Primaria Orașului Țicleni a desemnat o persoană care are responsabilități în acest domeniu care poate fi contactat la: 0253.234.361 , e-mail: primaria_ticleni@yahoo.com.
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi formularul ataşat.

DESCARCĂ modelul de Cerere conform Legii nr. 544/2001.

Program pentru furnizarea informatiilor de interes public:
– Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri 8:00 – 16:00

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: Glodeanu Veronica, responsabil cu aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare conform Dispoziției nr. 477/20.12.2018 a Primarului orașului Țicleni.

Accesul la Informație

1. DE CE aveți nevoie de acest drept?
PENTRU CĂ:

 • plătiți taxe și impozite statului.
 • sunteți responsabil și vreți să știți cum este gestionat banul public.
 • cei pe care i-ați ales trebuie să își respecte promisiunile.
 • funcționarii din instituțiile publice sunt în slujba dumneavoastră și nu invers.
 • administrația publică este din ce în ce mai transparentă.
 • pur și simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ!

2. CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de bază privind liberul acces la informațiile de interes public ?

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nici o interferență și de a căuta, primi și răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Constituția României, art. 31 : „Dreptul persoanei de a avea aces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit … Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.

3. DE CE ESTE IMPORTANTĂ Legea privind accesul la informațiile de interes public?
PENTRU CĂ:

 • este un pas major în consolidarea democrației și în reforma administrației publice.
 • instituționalizează TRANSPARENȚA în relațiile dintre cetățean, autoritățile și instituțiile publice.
 • se va produce o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționarii publici.
 • acesul la informațiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului, excepția.

4. Ce este INFORMAȚIA DE INTERES PUBLIC ?

 • Orice informație produsă sau gestionată de instituțiile sau autoritățile publice.

5. CINE poate solicita informații de interes public?

 • Orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie română sau străină.

6. Puteți solicita orice informație, fără nici o RESTRICȚIE?

 • Da, dar trebuie sa știți că există informații de interes public la care accesul este exceptat.

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber următoarele informații:

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate;
 • informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele ce privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale;
 • informațiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a caror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

8. Ce sunt informațiile furnizate DIN OFICIU?

 • informațiile furnizate din oficiu sunt acele informații pe care instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.

9. UNDE sunt disponibile informațiile furnizate din oficiu ?

 • informațiile furnizate din oficiu sunt disponibile la Panoul de afișaj din Primărie, în mijloacele de informare în masă, precum și în pagina de internet – www.primarieticleni.ro

10. CARE sunt categoriile de informații ce se furnizează din oficiu?

 • Actele normative în baza cărora autoritatea publică locală funcționează și este organizată.
 • Modul în care este organizată instituția Primăriei, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și programul de audiențe.
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, Consiliului Local și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.
 • Coordonatele prin care poate fi contactată Primăria: sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet.
 • Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil.
 • Programele si strategiile Primăriei.
 • Lista cu documentele considerate de interes public.
 • Lista cu categoriile de documente produse și/sau gestionate de instituție.
 • Modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autorităților și instituțiilor publice, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public.

11. CE sunt informațiile furnizate la cerere ?

 • Orice informație pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.

12. CUM poți obține o informație furnizată la cerere ?

 • VERBAL, adresandu-vă Centrului de informații pentru cetățeni sau persoanelor responsabile de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informația solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, veți fi îndrumat să depuneți o solicitare în scris.
 • ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate și veți primi o recipisă conținând data și numărul de înregistrare a cererii
 • Biroul de Relații Publice vă va pune la dispoziție un formular tip de solicitare a informațiilor de interes public.

13. Care sunt COSTURILE accesului la informație?

 • Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să platiți pentru serviciile de căutare și identificare a informației solicitate, dar, în cazul în care solicitați copii după documente oficiale, trebuie să suportați contravaloarea serviciilor de copiere.

14. După CÂT TIMP veți primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră?

 • autoritățile și instituțiile publice au obligația de a vă răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
 • în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășește acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii și va fi înștiințat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
 • dacă informația pe care o solicitați este considerată a fi o informație exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare veți fi înștiințat în scris despre acest fapt.

15. Puteți depune o RECLAMAȚIE când considerați că v-a fost încălcat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, dar trebuie să o faceți în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției.
 • Reclamația trebuie adresată conducatorului instituției, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii.
 • Dacă reclamația dumneavoastră este întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

16. Puteți să vă adresați JUSTIȚIEI dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, puteți să o faceți direct după așteptarea răspunsului la solicitarea inițială sau după răspunsul la reclamația administrativă.
 • Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliați sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea inițială.
 • Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să vă furnizeze informațiile de interes public solicitate și să vă plătească daune morale și/sau patrimoniale.
 • Dacă sunteți nemulțumit de hotărârea instanței, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel rămâne definitivă și irevocabilă.
 • Atât acțiunea depusă la prima instanță, cât și recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Legea nr. 544/2001

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interespublic, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
Art. 2
In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate oriinstitutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie nationala, precum si orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publicecentrale ori locale si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege oriceinformatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

CAPITOLUL II: Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public
SECTIUNEA 1: Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

Art. 3
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
Art. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice auobligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu .
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.
Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1) .
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.
(5) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplica in cazul contractelor de privatizare care se incadreaza in sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1) .
Art. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interespublic solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interespublic;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Art. 7
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public intermen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.
Art. 8
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice auobligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
(2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare.
(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.
Art. 9
(1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.
(2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8.
Art. 10
Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste alte aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari in afara informatiilor de interes public.
Art. 11
(1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza in conditiile art. 9.
Art. 111
Orice autoritate contractanta, astfel cum este definita prin lege, areobligatia sa puna la dispozitia persoanei fizice sau juridice interesate, in conditiile prevazute la art. 7, contractele de achizitii publice.
Art. 12
(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1 si, respectiv, la art. 111, urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului deproprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prinlege sa asigure securitatea informatiilor.
Art. 13
Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
Art. 14
(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.
SECTIUNEA 2: Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile deinteres public
Art. 15

(1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.
(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.
Art. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.
Art. 17
(1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.
(2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interespublic.
Art. 18
(1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa .
(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.
(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii.
(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.
Art. 19
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sa desfasoare activitati specifice in prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmand sa se tina seama doar de deontologia profesionala.
Art. 20
Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile publice.
CAPITOLUL III: Sanctiuni
Art. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile deinteres public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
Art. 22
(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitivă și irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instantă, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru.
CAPITOLUL IV: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 23

(1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 24
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor inainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.

Art. 25
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.

Sari la conținut