Secretar – Tuță Adina Elena


PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorialăa municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
Secretarul se bucura de stabilitate în funcţie. 
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

(3) Secretarul unitații administrativ-teritoriale nu poate fi soţ, soție sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unitat,şi administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislate! privind funcţia publică şi funcţionării publici.

Art. 117. – Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condițiile legii, următoarele atribuţii
a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;
e) asigură transparența și comunicarea către autoritațile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrarilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuții prevazute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul județean sau de președintele consiliului judetean, dupa caz.

 

Sari la conținut